Home » ASP.Net Ajax. Programowanie W Nurcie Web 2.0 by Christian Wenz
ASP.Net Ajax. Programowanie W Nurcie Web 2.0 Christian Wenz

ASP.Net Ajax. Programowanie W Nurcie Web 2.0

Christian Wenz

Published January 1st 2012
ISBN : 9781306796644
ebook
313 pages
Enter the sum

 About the Book 

Wykorzystaj najlepsze rozwiszania technologii AJAX i stworz interaktywns stron? internetows Jak wykorzystywa? dane serwerowe?Jak tworzy? i udost?pnia? w?asne kontrolki?Jak aktualizowa? cz strony w regularnych odst?pach czasu?Zastanawia?e? si?,MoreWykorzystaj najlepsze rozwiszania technologii AJAX i stworz interaktywns stron? internetows Jak wykorzystywa? dane serwerowe?Jak tworzy? i udost?pnia? w?asne kontrolki?Jak aktualizowa? cz strony w regularnych odst?pach czasu?Zastanawia?e? si?, dlaczego interaktywne witryny cieszs si? dzi? taks popularno?cis? Dzieje si? tak g?ownie dlatego, ?e wymagajs one od u?ytkownikow wspo?uczestnictwa w tworzeniu i rozwoju serwisu, a tym samym powodujs, ?e abonenci majs du?y wp?yw na jego ostateczny kszta?t. Dzi?ki temu ka?dy odbiorca korzysta z atrakcyjnej witryny idealnie dopasowanej do swoich potrzeb. To w?a?nie ASP.NET AJAX umo?liwia projektowanie profesjonalnych, interaktywnych stron WWW w duchu Web 2.0. Znawcy tematu zapewniajs, ?e AJAX jest rozwiszaniem przysz?o?ciowym w dziedzinie projektowania serwisow internetowych. O tym, jak za pomocs tej technologii wdro?y? w swoim serwisie rozwiszania zgodne z filozofis Web 2.0, dowiesz si? w?a?nie z tego podr?cznika.W ksis?ce ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 zamieszczono, oprocz teoretycznych wiadomo?ci, mnostwo przyk?adow demonstrujscych dzia?anie najwa?niejszych mechanizmow ?rodowiska ASP.NET AJAX. Przedstawione rozwiszania majs bardzo ogolny charakter, a zatem mo?esz szybko dostosowa? je do potrzeb w?asnej aplikacji. Korzystajsc z tego podr?cznika, nauczysz si? m.in. projektowa? w?asne kontrolki i udost?pnia? je w serwisie Toolkit, poznasz zasady korzystania ze standardowych bibliotek AJAX-a w innych ?rodowiskach (np. PHP). B?dziesz umia? zbudowa? profesjonalns, dynamiczns stron? internetows, bazujscs na platformie ASP.NET AJAX.Struktura i architektura ?rodowiska ASP.NET AJAXJavaScript​Rozszerzenia ASP.NET AJAXUs?ugi siecioweOd?wie?anie cz ci strony -- obiekt UpdatePanelLokalizacja i globalizacja aplikacjiASP.NET Control ToolkitAnimacja na stronie WWWWiszanie i walidacja danychZachowania i komponentyDokumentacja klasy XMLHttpRequest i modelu DOMP?y? z nurtem nowoczesno?ci -- tworz elektryzujsce, interaktywne strony WWW!